Generalforsamling

GeneralforsamlingOrdinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.


Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved mail eller skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles samtidig med indkaldelsen.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Sager der ikke er anført på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning.


På hver ordinær generalforsamling skal følgende være på dagsordenen.

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af medlemsbidrag for det løbende regnskabsår

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisorer samt suppleant

8. Eventuelt.